+389 (043) 254 500
ДИРЕКТОРИ
Перо Колевски

Генерален Директор

Виолета Бочварова

Заменик Директор

КООРДИНАТОРИ
Марија Колевска

Кoординатор за безбедност,контрола и квалитет

Томислав Колевски

Координатор за Маркетинг, Продажба и Финансии

МЕНАЏЕРИ
Андријана Трендафилова

Менаџер на Финансии

Томе Бабунски

Менаџер на Продажба

Марјана Караѓорѓиевска

Mенаџер на Кланица

Драган Богоевски

Менџер на фабрика за сточна храна - Овчеполка

Ана Мијакова Мурџева

Менаџер на свињарска Фарма Чичево

Даниел Наумовски

Менаџер на свињарска фарма Таринци

Алиов Исмет

Менаџер на говедарска фарма Три Чешми

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ